Yeni tüzükte ”Rabia” ayrıntısı

RABİA TÜZÜĞE GİRDİ 

Buna göre, tüzüğün “Temel Amaçlar” başlıklı 4. maddesine, “AK Parti,  köklü devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’  ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri, hiçbir ayrım  gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf Vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin  tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder. Bayrağımız bağımsızlığımızın ortak  sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti olan, milletimizin üzerinde yaşadığı,  bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak, vatanımızdır. Devlet, milletimizin  ortak eseridir. Ak Parti, yukarıda belirtilen temel amaç ve hedefler  doğrultusunda, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ anlayışını  sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder.” fıkrası eklendi.

SEÇİMLER AYNI ANDA YAPILACAK

Tüzüğün 69. maddesinin 3. fıkrasına “Ancak en az 5 delegece imzalı  yazılı teklif gelmesi halinde, genel başkan ve diğer bütün seçimlerin aynı anda  yapılmasına büyük kongrece karar verilebilir. Bu halde 76. maddenin 3. fıkrası  uygulanmaz.” ibaresi eklendi. Değişiklikle genel merkez ve diğer merkez organ  seçimlerinin aynı anda yapılmasına imkan sağlanacak.

Tüzüğün 73. maddesinin  3. fıkrasında yer alan “Genel Başkanın  yokluğunda” ibaresi “Genel Başkanın veya Genel Başkan Vekilinin yokluğunda”  şeklinde değiştirildi. Söz konusu maddeyle Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)  toplantılarına başkanlık etme konusundaki temel ilke düzenlendi.  Ayrıca tüzüğün 74. maddesinin   4. fıkrasında yer alan “Gerek görülen  yerlerde teşkilat kurmak” ibaresinden sonra “kaldırma” ibaresi eklenirken, 14.  fıkradaki “yürütme organlarının” ibaresi “yönetim ve yürütme organlarının”  şeklinde yeniden düzenlendi.

  ÜÇ DÖNEM KURALI ESNETİLEBİLECEK

İlgili maddenin 16. fıkrası “Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu ile  diğer ilgili kanuni mevzuatın açıkça yasakladığı veya sınırladığı konular ile  tüzükte belli bir Genel Merkez organının görev ve yetkisinde olan konular dışında   parti politikaları, adaylık şartları ve kısıtlamaları, seçimler ve benzeri  konularla ilgili her türlü prensip veya istisnai nitelikte kararlar almak ve  uygulamak gibi görevler yapar, yetkiler kullanır.” şeklinde değiştirildi.

  MKYK’YA YETKİ VERİLDİ ÜÇ DÖNEM KURALI

Buna göre, partideki “üç dönem kuralı” devam edecek ancak MKYK,  gerekmesi halinde istisnai nitelikte karar alabilecek donanıma kavuşturulacak.  MKYK, bu alanlarda parti politikaları dikkate alınmak suretiyle inisiyatif  kullanma yetkisiyle donatılacak.  Değişiklikle partinin il, ilçe ve belde teşkilatlarının kurulması  yanında kaldırılmasına yönelik yetkiyle bu teşkilatların yönetim organ üye  sayılarının tüzükte belirlenen asgari ve azami üye sayıları kapsamında  belirlenmesi yetkisi MKYK’ya verildi.

GENEL BAŞKAN VETKİLİLĞİ İHTAS EDİLDİ 

AK Parti Tüzüğü’ne “77/A” sayılı yeni madde eklendi. Tüzüğe eklenen  “Genel Başkan Vekili” başlıklı maddeye göre, genel başkan vekili, MKYK üyeleri  arasından genel başkan tarafından belirlenecek. Genel başkan vekili, genel  başkanın verdiği görevleri yürütecek, yetkileri kullanacak. Genel başkanın  yokluğunda, genel başkan vekili MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek. Bu  madde hükmü, yan kuruluşlarla genel merkez dışındaki teşkilat kademelerinde  uygulanmayacak.      Düzenlemeye göre bir genel başkan vekili belirlenecek, alt kademeler  ise “kademe başkanlarının vekili” şeklinde statü oluşturamayacak.

  MYK’NIN OLUŞUMU

Tüzüğün 79. maddesinin  birinci fıkrasına “Genel Başkan Vekili”  ibaresi eklendi. İlgili maddenin ikinci fıkrası, “TBMM Parti Grup Başkanı ve    Grup Başkan Vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri  arasından belirlenir.” şeklinde, üçüncü fıkrasındaki “Genel Başkanın yokluğunda”  ibaresi ise “Genel Başkanın veya Genel Başkan Vekilinin yokluğunda” olarak  değiştirildi. Maddeyle MYK’nın oluşumu, üyelerinin belirlenmesi usulü ve toplantıya  başkanlık etme konusu yeniden düzenlendi. Ayrıca tüzüğün 81. maddesinin kenar başlığı “Genel Başkan  Yardımcıları” şeklinde değiştirildi, “MYK’nın MKYK tarafından seçilen” ibaresi  madde metninden çıkarıldı.

  İHRAÇ DÜZENLEMESİ 

AK Parti Tüzüğü’nün 116. maddesindeki disiplin yaptırımları bakımından  geçici ihracı gerektiren kurallar ve fiillerden bazıları, partiden kesin ihraç  düzenlemesini içeren 117. madde kapsamına alındı. Buna göre, “seçimlerde, partiden olur almadan bağımsız aday olmak,  diğer partilerin veya bağımsız adayların propagandalarını yapmak yahut parti  adayları aleyhine çalışmak”, “partiyi ve parti çalışmalarını alet ederek çıkar  sağlamak, partili olmayı nüfuz sayarak kötüye kullanmak” ve “usulüne uygun olarak  alınmış grup kararlarına uymamak” fiilleri, tüzüğün kesin ihraç eylemlerini  düzenleyen maddesine aktarıldı.  Ayrıca, tüzüğün 116. maddesinin 2, 4 ve 6. fıkraları,  “kesin ihraç  cezası verilmesini gerekli kılan haller” arasına alındığı için yürürlükten  kaldırıldı.

Tüzüğün 149. maddesi, “Genel Başkan Vekili dışındaki Merkez Yürütme  Kurulu üyesinin Bakanlar Kurulu üyeliğine atanması halinde, MYK üyeliği  kendiliğinden sona erer” şeklinde yeniden düzenlendi. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde, söz konusu tüzük  değişikliğine ilişkin hükümler madde madde oylandı ve kabul edilerek yürürlüğe  girdi.

Benzer Haberler